top of page

ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1. Definities
More Than Miles V.O.F., gevestigd te Beneden- Leeuwen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84452854
Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op een door de MTM toegelaten wijze heeft ingeschreven casu quo laten inschrijven voor deelname aan een sportactiviteit , een coachingactiviteit of aan een (andere) dienst van MTM deelneemt of deze afneemt;
Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich op een door de MTM toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een sportactiviteit, een coachingactiviteit of een (andere) dienst van MTM afneemt, danwel die een (ander) natuurlijk persoon, met instemming van MTM voor deze activiteit en/of dienst heeft ingeschreven;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen MTM en Cliënt tot deelname van de Cliënt, of een met instemming van MTM aangewezen derde, aan een sportactiviteit, coachingactiviteit, georganiseerd door MTM  of het afnemen van een dienst van MTM, alles in de ruimste zins des woords;
Sportactiviteit: activiteit  of dienst die MTM organiseert/verricht op het gebied van sport, zoals hardlooptraining, running bootcamp, clinics etc;
Coachingactiviteit: activiteit of dienst die MTM organiseert/verricht op het gebied van coaching, zoals voeding-, mental-, personal- en lifestyle coaching;
Abonnementsgeld: Het door Cliënt verschuldigde bedrag voor het volgen van sportactiviteiten, te betalen aan MTM of een door haar aan te wijzen derde;
Traject vergoeding: Het door Cliënt verschuldigde bedrag voor het volgen van de coachingactiviteiten, te betalen aan MTM of een door haar aan te wijzen derde;
Website: de website van MTM.


Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst op door MTM aangeboden en/of te geven sportactiviteiten, coaching activiteiten of andere te verlenen diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepasselijk op een (gratis) proefles of een kennismakingsbijeenkomst.
De (eventuele) algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de overeenkomsten tussen Cliënt en MTM worden derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.


Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden danwel strijdig zijn met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend worden geacht, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.


Indien de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die niet zelf aan de sportactiviteit en/of coachingactiviteit  en/of verleende dienst deelneemt, maar die, met instemming van MTM een andere deelnemer aanwijst, gelden de verplichtingen die voor de Cliënt en/of deelnemer uit deze Algemene Voorwaarden jegens MTM voortvloeien, zoveel mogelijk voor zowel de Cliënt als de deelnemer en kan MTM haar rechten voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, voor zoveel mogelijk, zowel jegens de Cliënt als de deelnemer uitoefenen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
Al hetgeen in de Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MTM
wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door MTM ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Inschrijven en totstandkoming overeenkomst
De inschrijving dient te worden gedaan door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier zoals uitgereikt door MTM  dan wel indien de inschrijving middels het digitale aanmeldformulier geschiedt via de Website door middel van verzending van de aanmelding, waarbij Cliënt tevens heeft aangegeven de algemene voorwaarden te accepteren.   
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door MTM en Cliënt een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van MTM 
zijn gekomen en MTM een schriftelijke (order)bevestiging naar Cliënt heeft verzonden en/of door de feitelijke uitvoering door MTM Onder schriftelijk wordt in dit artikel verstaan: op schrift of per mail.


Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Cliënt uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door MTM verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens MTM kunnen ontlenen.  
Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst  aan een derde over te dragen zonder de schriftelijke toestemming van MTM.


Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van MTM ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
Ieder aanbod kan door MTM binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4.  Verplaatsing / annulering
MTM is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
Indien zich naar het oordeel van MTM er (structureel) te weinig deelnemers zijn voor een trainingstijdstip of voor een activiteit, behoudt MTM zich het recht voor deze training/activiteit te annuleren ook indien er een bevestiging door de Cliënt mocht zijn ontvangen.
MTM  bevestigt een annulering of wijziging van het trainingstijdstip of sessie per e-mail.
Cliënt dient te allen tijde minimaal 24 uur van tevoren verhindering van deelname aan een coachingactiviteit kenbaar te maken via e-mail aan info@morethanmiles.nl.


Indien deze melding korter dan 24 uur van tevoren geschied verliest Cliënt alle recht op het inhalen van de verhinderde coachingactiviteit en vindt er geen restitutie van enig geldbedrag plaats.
Indien er echter onvoorziene omstandigheden bij Cliënt zijn, dan kan de MTM hier coulance in tonen en kosteloos de afspraak verzetten.
Indien Cliënt door een blessure of privéomstandigheden verhinderd is om een sportactiviteit bij te wonen, dan vindt er geen restitutie van enig geldbedrag plaats.


Bij buitengewone omstandigheden waardoor het geven van de sportactiviteit,  naar het oordeel van MTM  onverantwoordelijk kan worden geacht, kan MTM besluiten om deze activiteit te laten vallen. Onder deze buitengewone omstandigheden vallen ook weersomstandigheden zoals: onweer, ijzel, storm etc.
Indien er sprake is van het in dit lid gestelde, vindt er geen restitutie van enig geldbedrag plaats.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
MTM bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. RF is bevoegd de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
MTM zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.  
MTM heeft ten aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.
In het geval van ziekte of verhindering van een docent/coach zal MTM -voor zover mogelijk- zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging. Indien dit niet mogelijk is, zal MTM Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
De betaling voor deelname aan een activiteit dient tijdig conform afspraak plaats te vinden. Wanneer Cliënt in gebreke of in verzuim blijft, dan is MTM gerechtigd om de toegang van Cliënt tot de activiteit te weigeren. Bovendien is MTM gerechtigd om de begeleiding stop te zetten en behoudt MTM zich het recht om de voor Cliënt gereserveerde plaats vrij te geven.


MTM behoudt zich het recht voor om de Cliënt of de deelnemer in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen van de activiteit. De recht komt MTM toe jegens de Cliënt die zich volgens maatschappelijke normen asociaal, agressief en/of gewelddadig gedraagt of die naar mening van MTM fysiek en/of geestelijk niet geschikt is om de activiteit te volgen.MTM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze weigering, schorsing en/of verwijdering, tenzij de hierna genoemde rechter in rechte vaststelt dat deze handeling door MTM onterecht was.


Indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid ten gevolge waarvan het op grond van overheidsregels niet mogelijk is om de activiteit op de overeengekomen data en locatie plaatst te laten vinden, dan heeft MTM het recht, indien zij dit wenst en zij van mening is dat dit de kwaliteit van de activiteit niet te veel aantast, om (een deel van) de activiteit in online-vorm aan te bieden en/of de groep te splitsen en/of de volgorde van de lessen of sessies aan te passen.
De Cliënt dient zicht te houden aan de aanbevelingen die worden gedaan door de trainer, coach en/of MTM-medewerker in verband met de sport-of coachingactiviteit.


Artikel 6. Meldplicht relevante medische informatie
Cliënt dient fysiek en geestelijk in staat te zijn om te kunnen deelnemen aan een sport- of coachingactiviteit en dient bij twijfel hieromtrent een arts te raadplegen.
Cliënt dient bij het intakegesprek danwel aanmeldformulier alle medische, waaronder ook begrepen medicijngebruik, en fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een sport- of coachingactiviteit aan MTM mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door MTM
Cliënt is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de sport- of coachingactiviteit onmiddellijk te melden aan MTM, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, en voor zover relevant, na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.


Artikel 7. Privacy/ Intellectueel eigendom/Geheimhouding

MTM alsmede de door haar ingeschakelde derden zijn, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaking is, verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van Cliënt tegenover derden en zich te conformeren aan de geldende privacywetgeving en de door MTM opgemaakte privacyverklaring.


In de privacyverklaring van MTM staat vermeld welke gegevens door MTM worden verwerkt, voor welke doeleinden dit wordt gedaan en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Tevens staat hier in vermeld op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van MTM is gepubliceerd op de website van MTM.
MTM alsmede de door haar ingeschakelde derden, zijn niet gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.  
Indien de Cliënt toestemming heeft verleend, mag MTM foto’s van deelnemers aan een activiteit gebruiken voor (commerciële) uitingen of haar website.


Indien de Cliënt toestemming heeft verleend, mag MTM medische- en/of biometrische gegevens verwerken.
Cliënt is verplicht om de door MTM aan hem of haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.  


Alle intellectuele eigendomsrechten op het door MTM geproduceerd materiaal blijven ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of welke andere vorm dan ook) te allen tijde bij MTM Hieronder vallen uitdrukkelijk ook de door of namens MTM gemaakte adviezen, plannen, documenten, trainingsschema’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt.
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MTM de inhoud van het door MTM verstrekte lesmateriaal, adviezen of andere van MTM afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden te verveelvoudigen, te verstrekken of bekend te maken, ongeacht op welke wijze en of dat direct of indirect gebeurt.
Indien de Cliënt  een van de in dit artikel genoemde bepalingen overtreedt, verbeurt de Cliënt bij iedere overtreding een boete van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,--) ten behoeve van MTM onverminderd het recht van MTM tot vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 8. Honorarium
Het honorarium van MTM is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst en/of het behalen van het doel van de sport- of coachingactiviteit.
MTMis bevoegd de tarieven te wijzigen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een maand voorafgaand aan de nieuwe tarieven zal MTM Cliënt van de wijzigingen op de hoogte stellen.  
Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer, heeft Cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt indien Cliënt het niet binnen één maand na de kennisgeving van de verhoging schriftelijk heeft ingeroepen. Bij een ontbinding door Cliënt op de wijze als in dit lid beschreven wordt de ontbinding afgewikkeld conform het tarief dat Cliënt verschuldigd was voordat de tariefswijziging plaatsvond. Indien een dergelijke (of hogere) verhoging het gevolg is van een overheidsmaatregel, heeft Cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 9. Betaling
De betaling van het gefactureerde bedrag te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
MTM heeft te allen tijde het recht om de kredietwaardigheid van de Cliënt te onderzoeken en naar aanleiding van dit onderzoek de overeenkomst kosteloos te beëindigen, hetgeen de Cliënt door MTM zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
Indien MTM hiermee instemt, kan het gefactureerde bedrag in termijnen worden voldaan mits de betalingen via automatische incasso worden voldaan.


Indien Cliënt niet binnen de gestelde termijn het volledig verschuldigde (termijn)bedrag heeft voldaan, is de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Cliënt de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
In geval cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door Cliënt aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen, dan is Cliënt aan de Cliënt buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
voor zover Cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt MTM aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Cliënt wordt voldaan;
voor zover Cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt MTM aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur of termijnbedrag.


Indien Cliënt twee keer niet zijn afgesproken betalingsverplichtingen terzake van een sportactiviteit of coachingactiviteit voldoet (factuur of incasso), dan behoudt MTM  zich het recht voor om het volledige (resterende) factuurbedrag direct in rekening te brengen door middel van een eenmalige factuur of incasso.
Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de Cliënt  (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan MTM te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer MTM kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan de Cliënt met inachtneming van de toepasselijke wetgeving
De door de Cliënt gedane betalingen worden door MTM eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langste openstaan, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij de betaling.


Artikel 10. Behandeltraject coach
De coach werkzaam binnen MTM kan de Cliënt, zowel zonder als met een verwijzing door een arts, adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding conform de geldende richtlijnen.
Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de Cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
De coach dient de Cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde behandeltraject en de gegeven adviezen.
De Cliënt dient de coacht alle benodigde informatie te (laten) verschaffen om een juist advies op te kunnen stellen. Indien nodig wordt, met toestemming van de Cliënt, overlegd gepleegd met andere deskundigen.
Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden van het begeleidingstraject. De Cliënt heeft recht op inzage in het dossier en tegen een vergoeding van €10, - kan de Cliënt een kopie krijgen van dit dossier.

Artikel 11. Activiteiten buiten
Activiteiten kunnen op de openbare weg plaatsvinden. Cliënten dienen zich alsdan te conformeren aan de geldende rechtsregels van de Wegenverkeerswet of soortgelijke regelingen.
Na zonsondergang en bij slecht zicht dient Cliënt bij de buitenactiviteiten kleding te dragen welke geschikt is voor het dragen tijdens buitensport activiteiten in de avond, en lichtgevend materiaal, zoals verlichting, of reflecterend materiaal te dragen.
Cliënten dienen zich ervan bewust te zijn dat zij rekening moeten houden met overige weggebruikers.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
MTM is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die ontstaat doordat Cliënt haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de toepasselijke Algemene Voorwaarden niet of niet-behoorlijk nakomt.
Deelname aan een sport- of coachingactiviteit van MTM geschiedt geheel op eigen risico
MTM haar medewerkers/coaches en trainers zijn niet aansprakelijk voor  verlies of schade aan eigendommen van een Cliënt tijdens deelname aan een sport- of coachingactiviteit.
MTM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
MTM  s niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door MTM.


De aansprakelijkheid van MTM  is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van MTM voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door MTM uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van MTM aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering - zoals bedoeld in het voorgaande lid - overgaat, is de aansprakelijkheid van MTM beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.
Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MTM
Cliënt is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. MTM heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.
MTM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
MTM is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de Cliënt mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een sport- of coachingactiviteit.
Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
Een sport- of coachingactiviteit kan intensief en blessuregevoelig zijn. De Cliënt dient zelf in te schatten of zij geschikt is voor deelname aan deze activiteit.
Indien een Cliënt gezondheidsklachten heeft of indien de Cliënt een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de Cliënt advies in te winnen bij een arts/specialist.
Cliënt vrijwaart MTM voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt MTMin voorkomende gevallen schadeloos.  
De afgesproken en door MTM gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is MTM dan ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.  
Hoewel MTM de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan MTM niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. MTM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van MTM sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 13. Overmacht
MTM is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van MTM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door MTMniet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MTM onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door MTMblijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, epidemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van MTM of diens leveranciers.
Indien MTM bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Beëindigen lidmaatschap
Indien een overeenkomst is aangegaan voor de duur van een bepaalde periode, dan kan deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd worden opgezegd. Indien de overeenkomst niet of niet-tijdig is opgezegd, dan wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
Indien een overeenkomst is aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kan deze op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
De opzegging dienst schriftelijk of via de mail (info@MORETHANMILES.nl) plaats te vinden.Artikel 15. Klachten
Indien Cliënt om welke reden dan ook niet geheel tevreden is over de dienstverlening van MTM, kan men dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@morethanmiles.nl onder vermelding van de aard van de klacht.  
Na ontvangst neemt mtm binnen tien werkdagen contact op met Cliënt. Het streven is om de klacht binnen twee werkdagen af te handelen.  
Cliënt is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in dit artikel bedoeld.      

Artikel 16. Diversen
Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
Alle geschillen die mochten ontstaan uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter waar MTM haar kantooradres heeft, tenzij MTM de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.  
De Algemene Voorwaarden kunnen door 
MTM worden gewijzigd. Bekendmaking van de nieuwe Algemene Voorwaarden zal geschieden middels publicatie op de website van MTM en/of middels een persoonlijke kennisgeving aan de Cliënt.


Versie 01 DECEMBER  2021 

bottom of page